Regulamin zakupów / sprzedaży ceramico24.pl

(dotyczy konsumentów)

ROZDZIAŁ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin sprzedaży ceramico24.pl określa prawa i obowiązki stron Umowy Sprzedaży Produktów zawieranej za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość.
 2. Regulamin ma zastosowanie w przypadku złożenia przez Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm., zwana dalej „k.c.”), oferty zawarcia Umowy Sprzedaży przy wykorzystaniu środków, o których mowa w Regulaminie.
 3. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 k.c. 

§ 2. Definicje

 Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

 • Katalog Produktów (zwany także KATALOGIEM PŁYTEK i/lub KATALOGIEM) – lista Produktów dostępnych w naszym sklepie internetowym, prezentowana przez Ceramico24 s.c. za pośrednictwem Platformy
 • Klient – podmiot kupujący od Sprzedawcy Produktu spośród Katalogu Produktów
 • Konto – zbiór zasobów i uprawnień w Platformie przypisanych Użytkownikowi Zarejestrowanemu
 • Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży przez Ceramico24 s.c. za pośrednictwem sklepu internetowego
 • Platforma – system stron www funkcjonujących w Internecie w domenie ceramico24.pl, zarządzany przez Ceramico24 s.c., stanowiący sklep internetowy
 • Sklep internetowy – przedsiębiorstwo Ceramico24 s.c., w oparciu o które prowadzi sprzedaż Produktów wyłącznie z wykorzystaniem stron Platformy
 • Sprzedawca – Ceramico24 s.c. z siedzibą w Radomierzycach przy ul. Różanej 21, REGON 387360537 numer NIP 8961598623 adres elektroniczny: biuro@ceramico24.pl;
 • Umowa Sprzedaży – umowa zawierająca zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Produktu lub Produktów wybranych w Katalogu Produktów dostępnych na Platformie oraz ich wydania, a po stronie Klienta zobowiązanie do odebrania Produktu lub Produktów oraz zapłaty Sprzedawcy określonej w Platformie ceny.
 • Użytkownik – Klient składający zamówienie za pośrednictwem Platformy.
 • Użytkownik Zarejestrowany – podmiot, która posiada Konto na Platformie, założone zgodnie z Regulaminem Platformy;
 • Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży ceramico24.pl
 • Dzień Roboczy – dzień przypadający od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

ROZDZIAŁ 2.

CZYNNOŚCI TECHNICZNE SKŁADAJĄCE SIĘ NA PROCEDURĘ ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

§ 3. Sposoby złożenia zamówienia

 1. Katalog Produktów (zwany także KATALOGIEM PŁYTEK i/lub KATALOGIEM) dostępnych na Platformie stanowi ofertę sprzedaży w rozumieniu przepisów k.c., a klient zawiera tą umowę poprzez kliknięcie „kupuję i płacę”
 2. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę zakupu Produktów prezentowanych za pomocą Platformy skierowaną do Sprzedawcy.
 3. Zamówienia mogą być składane wyłącznie z wykorzystaniem Platformy ceramico24.pl
 1. Przed złożeniem zamówienia można zapoznać się z cechami Produktu, w czym pomocne będą opisy i zdjęcia umieszczone w Katalogu Produktów. Jeżeli Klient ma pytania dotyczące Produktów, proszony jest o kontakt z Biurem Obsługi Klienta, wszystkie dane dostępne są na stronie: https://ceramico24.pl/kontakt/
 2. W celu złożenia zamówienia należy podać dane teleadresowe potrzebne do dostarczenia zamówionych Produktów, wybrać sposób płatności za zamówione Produkty oraz sposób i dokładny adres ich dostarczenia.
 3. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędna jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 4. Klienta wiąże cena Produktu z momentu złożenia przez niego zamówienia.
 5. Ceny w Sklepie Internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają stosowny podatek VAT.
 6. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży, a na żądanie wyrażone w procesie składania zamówienia fakturę VAT, a także korektę faktury VAT, w formie elektronicznej, na co Klient wyraża zgodę. Faktura VAT oraz korekta faktury VAT będzie wystawiona w formacie PDF lub innym podobnym zapewniającym ochronę integralności jej treści.
 7. Dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego VAT dokonanie dostawy następuje z chwilą wydania towarów przewoźnikowi / kurierowi.
 8. Faktura VAT lub korekta faktury VAT zostanie udostępniona Klientowi w sposób następujący:
 9. w drodze linka odsyłającego do odpowiedniej zakładki w Platformie, zawartego w ramach wiadomości e-mail, przesłanej do Klienta, który złożył zamówienie w Platformie
 10. lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
 1. Dostęp do faktury VAT lub korekty faktury VAT, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 powyżej, Klient uzyska po wskazaniu w odpowiednim miejscu numeru zamówienia. Informacje o numerze zamówienia zamieszczone będą w ramach korespondencji e-mail dotyczącej transakcji.
 2. Wiadomość e-mail zostanie przesłana do Klienta bezzwłocznie.
 3. Na życzenie Klienta Sprzedawca prześle wydrukowaną wersję faktury, lub korektę faktury VAT na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej
 4. Dostawa Produktów dostępnych w Katalogu Produktów może nastąpić wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, oraz na terenie Unii Europejskiej z tym zastrzeżeniem, że szczegóły oraz koszty takiej dostawy będą uzgadniane przez strony ze stosownym wyprzedzeniem.

§ 4. Zamówienia w Platformie

 1. Zamówienia z wykorzystaniem Platformy mogą być składane przez Użytkowników z wykorzystaniem utworzonego Konta (Użytkownicy Zarejestrowani) lub bez konieczności jego zakładania (wtedy wygeneruje się ono automatycznie o czym klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną i na co wyraża zgodę dokonując zakupów na Platformie sprzedawcy.
 2. Złożenie zamówienia w Platformie wymaga podania danych teleadresowych w formularzu zamówienia lub potwierdzenia, że dane podane przez Użytkownika Zarejestrowanego w jego Koncie są danymi do dostawy zamawianych Produktów. Dodatkowo <na żądanie> Użytkownik podaje dane niezbędne do wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT.
 3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia przesyłając na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu wiadomość z potwierdzeniem otrzymania i przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
 4. W wyjątkowych przypadkach pracownik Sprzedawcy będzie telefonicznie potwierdzał otrzymanie i przyjęcie zamówienia, kontaktując się z Klientem na podany w formularzu numer telefonu.
 5. Zawarcie przez Sprzedawcę Umowy Sprzedaży z Klientem następuje poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu przez Klienta, wiadomości informującej o przystąpieniu do realizacji zamówienia.
 6. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Sprzedawca może skontaktować się z Klientem w celu ustalenia szczegółów zamówienia lub wyjaśnienia niejasności.
 7. Potencjalny Klient przestaje być związany swoją ofertą wyrażoną w zamówieniu, jeśli Sprzedawca:

a)      niezwłocznie (tj. w ciągu dwóch dni roboczych) nie potwierdzi otrzymania i przyjęcia zamówienia

b)      w ciągu czterech dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta nie prześle wiadomości o przystąpieniu do realizacji zamówienia, chyba że Klient poinformuje, iż zgadza się na dłuższe związanie ofertą złożoną w zamówieniu.

 1. Zamówienia za pośrednictwem Platformy można składać przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejnym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

§ 5. Nie ma obecnie możliwości złożenia zamówienia drogą telefoniczną

§ 6. Nie ma obecnie możliwości złożenia zamówienia  za pomocą poczty elektronicznej

ROZDZIAŁ 3.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW, TREŚCI UMOWY ORAZ SPOSOBU JEJ ZABEZPIECZENIA

§ 7.

 1. Ceramico24 s.c. jest sprzedawcą i ponosi odpowiedzialność za należytą jakość sprzedawanych Produktów, w tym obowiązana jest dostarczyć Klientom Produkty wolne od wad.
 2. Sprzedawca podaje do wiadomości Klienta, poprzez publikację w Platformie, następujące informacje dotyczące Produktów:

a)      cenę brutto oraz zawartość opakowania danego Produktu.

b)      cenę brutto Produktu opakowania

c)      informacje, które są wystarczające do prawidłowego i pełnego korzystania z Produktu, w szczególności znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu na terenie Unii Europejskiej,  oraz, stosownie do rodzaju Produktu, określenie jego parametrów, a także inne dane wymagane przez przepisy prawa.

 1. Klient przed złożeniem zamówienia jest informowany o istotnych elementach Umowy Sprzedaży, tj. w szczególności o rodzaju, modelu oraz cenie Produktu lub Produktów.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści Umowy Sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail – w przypadku, w którym Klient udostępnił Sprzedawcy adres poczty elektronicznej, zaś w przypadkach. W każdym wypadku utrwalenie i zabezpieczenie treści Umowy Sprzedaży następuje przez przekazanie Klientowi dowodu zakupu Produktu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
 3. Komunikacja z Klientem oraz wymiana wzajemnych oświadczeń odbywa się wyłącznie w języku polskim.

ROZDZIAŁ 4.

ZAPŁATA CENY ZA PRODUKT

§ 8.

 1. Na etapie zamawiania Produktów Klient powinien wybrać jedną z form płatności:

a)      płatność przelewem elektronicznym – Klient dokonuje wpłaty za pośrednictwem systemu Przelewy24 (szczegóły pod linkiem: przelewy24.pl)

b)      płatność przelewem – Klient dokonuje płatności na indywidualny numer rachunku bankowego Sprzedawcy

c)      płatność kartą kredytową

d)      płatność z wykorzystaniem e-rat (WAŻNE: Sprzedawca nie prowadzi i nie udziela systemu sprzedaży ratalnej – e-raty obsługuje nasz zaufany partner czyli Przelewy24, szczegółowe informacje dostępne są na stronie operatora pod linkiem: przelewy24.pl)

 1. Klient może skorzystać z danej metody płatności, o ile jest ona udostępniona w ramach danego sposobu składania zamówienia. O akceptowanych metodach płatności w ramach danego sposobu składania zamówienia Sprzedawca informuje w odpowiedniej zakładce Platformy. Informacji w tym zakresie udziela również Biuro Obsługi Klienta.
 2. Niektóre formy płatności mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami dla Klienta. Sprzedawca informuje o dodatkowych kosztach danej płatności podczas składania zamówienia przez Klienta.
 3. W przypadku płatności, o których mowa w ust. 1 pkt „b” do „d”) niniejszego paragrafu, Klient powinien dokonać zapłaty w ciągu 72 godzin od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania i przyjęcia zamówienia. Jeśli bank Sprzedawcy nie potwierdzi zapłaty w tym terminie, zamówienie zostanie automatycznie anulowane, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

ROZDZIAŁ 5.

ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ, ŚLEDZENIE ZAMÓWIEŃ

§ 9.

 1. Anulowanie zamówienia możliwe jest wyłącznie poprzez kontakt Klienta z Biurem Obsługi Klienta. Użytkownicy Zarejestrowani nie mają możliwości wprowadzania zmian i anulowania zamówienia poprzez Konto.
 2. Anulowanie zamówienia możliwe jest wyłącznie do momentu jego wysłania pod wskazany w zamówienia adres docelowy Klienta. W przypadku braku możliwości anulowania zamówienia, gdy zamówione Produkty są już w drodze – nie uchybia to uprawnieniom Klienta na podstawie § 14 Regulaminu.
 3. Zmiana zamówienia wymaga anulowania zamówienia i ewentualnego złożenia nowego zamówienia.
 4. Monitorowanie przesyłki jest możliwe na podstawie numeru listu przewozowego, który znajduje się w mailu, wygenerowanym po wysyłce Produktu. Informacji na ten temat udziela Firma Kurierska realizująca dostawę Produktu do Klienta.

ROZDZIAŁ 6.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU, TERMINU I KOSZTÓW DOSTAWY

§ 10.

 1. Dostawa Produktów do Klienta podlega opłacie, chyba że Sprzedawca zaoferuje skorzystanie z warunków specjalnych, polegających w szczególności na obniżeniu lub na zniesieniu opłaty za dostawę Produktów i Klient spełni wymagania skorzystania z warunków specjalnych.
 2. Koszt dostawy zależny jest od wartości zamówienia, formy płatności oraz gabarytów i masy całkowitej zamawianego Produktu lub Produktów.
 3. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem Platformy informacja o wysokości opłaty związanej z wysyłką pojawi się na etapie składania zamówienia w momencie wyboru sposobu dostawy.
 4. W przypadku zamówień składanych w inny sposób Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o kosztach przesyłki i uzyskania zgody Klienta na poniesienie tych kosztów. W sytuacji braku zgody Klienta zamówienie nie zostaje przyjęte do realizacji.
 5. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności <lecz nie wyłącznie> gdy zamówienie dotyczy niestandardowego Produktu lub niestandardowej liczby Produktów, gdy niemożliwe jest skalkulowanie kosztów dostawy na etapie składania przez Klienta zamówienia, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta. Po ustaleniu kosztów dostawy Produktów pracownik Sprzedawcy skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o kosztach dostawy i uzyskania zgody Klienta na poniesienie tych kosztów. W sytuacji braku zgody Klienta zamówienie nie zostaje przyjęte do realizacji.
 6. Opłatę pokrywającą koszt dostawy Produktów Sprzedawca dolicza do ceny całego zamówienia realizowanego jednorazowo.
 7. Dostawa Produktów zamawianych w Platformie odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy kurierskiej współpracującej ze Sprzedawcą.
 8. Wszystkie realizowane przesyłki są ubezpieczoną przesyłką kurierską.
 9. Czas dostawy uzależniony jest od terminu złożenia zamówienia oraz dostępności zamówionych Produktów w magazynach Sprzedawcy i/lub partnerów.
 10. Sprzedawca powinien wykonać Umowę Sprzedaży najpóźniej w terminie 14 dni po jej zawarciu. Orientacyjny czas dostawy podawany jest w opisie Produktu na stronie Platformy, a także komunikowany Klientowi, o ile jest to możliwe – podczas składania przez Niego zamówienia lub w wiadomości zawierającej przyjęcie zamówienia do realizacji. Sprzedawca informuje Klienta o ostatecznym terminie dostawy przesyłając mu wiadomość o wysłaniu Produktu do Klienta.
 11. Termin dostawy wyrażany jest w dniach roboczych.
 12. Dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego VAT dokonanie dostawy następuje z chwilą wydania towarów przewoźnikowi / kurierowi
 13. Klient będący Użytkownikiem Zarejestrowanym ma możliwość podania podczas składania zamówienia innego adresu dostawy niż zarejestrowany w „Moim koncie”.
 14. Produkt jest wysyłany w oryginalnym opakowaniu i w dodatkowym opakowaniu zabezpieczającym Produkt w czasie transportu.
 15. Po stronie klienta leży dokładne sprawdzenie całej przesyłki w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej w celu ustalenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem. W przypadku wystąpienia w/w nieprawidłowości należy zażądać od przedstawiciela firmy kurierskiej sporządzenia protokołu szkody, w którym powinno się odnotować informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (czy były nalepki „ostrożnie szkło”, „góra dół”, taśma klejąca lub firmowa), o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie) oraz informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone); zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy. Zalecamy uwiecznienie odbioru przesyłki np. za pomocą kamery telefonu komórkowego – zapisany w ten sposób materiał znacznie ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń.

ROZDZIAŁ 7.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA PRODUKT

Procedura reklamacyjna

§ 11. Uprawnienia Klienta

 1. Do odpowiedzialności Sprzedawcy mają zastosowanie w szczególności przepisy art. 556-576 Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przez nią Produkty  

§ 12. Uprawienia Klienta z tytułu wad fizycznych Produktów

 1. Produkt posiada wadę fizyczną, polegającą na niezgodności z Umową Sprzedaży, jeżeli:

a)      nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w Umowie Sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia Produktu

b)      nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór Produktu

c)      nie nadaje się do celu określonego przez Klienta przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Produktu

d)      został wydany Klientowi w stanie niezupełnym

e)      nie odpowiada publicznym zapewnieniom producenta Produktu lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenia na Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedawca zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie – nie mógł znać, albo nie mogły mieć one wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży;

f)      w przypadku pojawienia się nieprawidłowości w zamontowaniu i uruchomieniu Produktu, jeżeli zamontowanie lub uruchomienie Produktu było dokonane przez Klienta na podstawie instrukcji otrzymanej przy sprzedaży albo jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.

 1. W razie stwierdzenia wady fizycznej Produktu Klient może żądać nieodpłatnego jego naprawienia albo wymiany na nowy Produkt, wolny od wad. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na nowy lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta co do naprawy lub wymiany Produktu, jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

Koszty wymiany i/lub naprawy Produktu ponosi Sprzedawca pod warunkiem, że wada zostanie zgłoszona pracownikom Biura Obsługi Klienta Sprzedawcy przed trwałym jego zainstalowaniem do podłoża. Dlatego przed montażem Sprzedawca w szczególności informuje o tym, że koszty ewentualnego demontażu, dostarczenia Produktu, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i obróbki finalnej (np.: fugowania, impregnacji) leżą po stronie Klienta. DLATEGO TAK ISTOTNE JEST, ABY KLIENT SPRAWDZIŁ PRODUKTY PRZED ICH UŻYCIEM, w tym celu powinien:

a) PRZED MONTAŻEM PŁYTEK należy dokonać przeglądu całej zakupionej partii sprawdzając ich jakość, odcień, kaliber, krzywizny, aby upewnić się, że nie nastąpiły pomyłki w trakcie wydawania towaru. W tym celu należy porównać płytki z różnych kartonów oraz sprawdzić, czy oznaczenie kalibru i odcienia jest takie samo na wszystkich opakowaniach.

b) W przypadku wystąpienia różnic w odcieniach lub kalibracjach w danym asortymencie zawartym w jednej dostawie, Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany na towar jednolity, ale tylko i wyłącznie przed zamontowaniem towaru.

c) Przed spoinowaniem wykonać próbę chłonności płytek i ewentualnie użyć impregnatu przed spoinowaniem. Płytki polerowane po położeniu zabezpieczyć przed brudzeniem poprzez użycie impregnatu.

Jeśli Klient zaniedba powyższe wskazówki reklamacja nie będzie uznana za zasadną.

 1. Klient może również złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo gdy Sprzedawca nie wykonał swego obowiązku wymiany Produktu na niewadliwy lub nie usunął wady. W przypadku gdy Sprzedawca zaproponuje Klientowi naprawę Produktu może on żądać wymiany Produktu na nowy albo zamiast wymiany Produktu na nowy może on żądać naprawy Produktu, chyba że naprawa lub wymiana Produktu są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów po stronie Sprzedawcy.
 2. Przy ocenie nadmierności kosztów, o której mowa w ust. 4 zdanie 3 powyżej, uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 3. Obniżona cena Produktu powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość wadliwego Produktu pozostaje do wartości Produktu wolnego od wad.
 4. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży po upływie dwóch tygodni – strony będą dokładały wszelkich starań polubownego rozwiązania procesu reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia żądania wymiany Produktu na nowy lub żądania usunięcia wady albo złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny, w którym określona została kwota, o którą cena ma być obniżona. Jeżeli termin ten zostanie przekroczony, oznacza to, że Sprzedawca uznał żądanie za uzasadnione.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Produkt do magazynu wskazanego przez pracownika Biura Obsługi Klienta Sprzedawcy.
 7. Uprawnienia Klienta wynikające z niniejszego paragrafu podlegają wyłączeniu gdy:

a)      Klient w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży wiedział o wadzie Produktu;

b)      Klient przed upływem jednego roku od stwierdzenia wady fizycznej Produktu nie zawiadomił o tym Sprzedawcy, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od daty wydania Produktu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 poniżej,

c)      Klient stwierdzi wadę fizyczną Produktu po upływie 2 lat od daty wydania Produktu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 poniżej.

 1. Upływ terminów wskazany w ust. 9 nie ma wpływu na uprawnienia Klienta, jeśli Sprzedawca podstępnie zataił wadę.
 2. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej Produktu przed upływem miesiąca od dnia wydania Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Produktu Klientowi.
 3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Klienta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, przysługujących mu na podstawie § 14 Regulaminu.

§ 13. Reklamacja Produktów

 1. Klient może złożyć reklamację w formie:

a)      pisemnej – na adres siedziby Sprzedawcy, tj.: Ceramico24 s.c., ul. Różana 21, 55-010 Radomierzyce

b)      w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej: biuro@ceramico24.pl,

Prosimy wcześniej o kontakt drogą telefoniczną, pod nasz nr telefonu: 71-307-37-30

 1. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis przyczyny jej złożenia.
 2. W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji, Sprzedawca rekomenduje załączyć do reklamacji, o ile to możliwe, zdjęcia i/lub video w formacie mp4 Produktu podlegającego reklamacji, a także kopię faktury VAT.
 3. W przypadku, w którym reklamacji nie da się rozpatrzyć na podstawie przesłanych zdjęć i/lub video, albo Klient nie dołączył ich do reklamacji albo z innych przyczyn, gdy będzie to niezbędne, pracownik Biura Obsługi Klienta kontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia dalszego postępowania w ramach procedury reklamacji, w tym w szczególności postępowania związanego z odesłaniem Produktu do Sprzedawcy w celu oceny zasadności reklamacji. 

ROZDZIAŁ 8.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA, ZWROTY

§ 14. Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość

 1. Umowa Sprzedaży zawierana przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Platformy ceramico24.pl stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 2. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie czternastu dni bez podawania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu.
 3. Klient składa oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży poprzez:

a)      skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia dostępnego tutaj

b)      złożenie innego jednoznacznego oświadczenia, w którym poinformuje Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

 1. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu może nastąpić na piśmie (wówczas należy je przesłać na adres siedziby Sprzedawcy) albo w formie elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: biuro@ceramico24.pl).
 2. Uprawnienia Klienta wynikające z niniejszego paragrafu ulegają wyłączeniu w przypadku:

a)      dostarczenia Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b)      dostarczenia Produktu, który, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter jest w sposób nierozłączny połączony z innymi przedmiotami.

 1. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi.
 2. Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu. Produkt należy odesłać na wskazany przez pracownika Biura Obsługi Klienta adres magazynu Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 3. Jeżeli Klient zamówił Produkt za pomocą Platformy, Klient uprawniony jest do otwarcia przesyłki i zbadania Produktu w sposób konieczny do jego zbadania, a w zakresie w jakim Produkt został zbadany w stopniu większym niż konieczny celem sprawdzenia jego cech i właściwości, Klient odpowiada względem Sprzedawcy za zmniejszenie w ten sposób wartości Produktu w stosunku do kwoty podlegającej zwrotowi.
 4. Produkt, co do którego Klient odstępuje od Umowy Sprzedaży i zwraca do Sprzedawcy, powinien być kompletny, nieużywany, zapakowany w oryginalne opakowanie, wraz ze wszelkimi akcesoriami dołączonymi do niego. W przeciwnym razie Sprzedawca upoważniony jest do odmowy przyjęcia odstąpienia Klienta.
 5. Do zwracanego Produktu Klient powinien załączyć dowód zakupu (fakturę VAT) oraz wypełniony formularz odstąpienia od umowy dostępny tutaj
 6. Sprzedawca zwraca wszystkie płatności otrzymane od Klienta, w tym cenę Produktu oraz poniesiony przez Klienta koszt dostawy Produktu do Klienta, w terminie 14 dni od dnia, w którym została poinformowana przez Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień ust. 13 poniżej. W przypadku, w którym Klient wybrał inny sposób dostarczenia niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia danego Produktu oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwraca Klientowi dodatkowych kosztów wynikłych z takiego wyboru.
 7. W przypadku, w którym Klient odstępuje od Umowy Sprzedaży wyłącznie w odniesieniu do niektórych Produktów objętych jednym zamówieniem, zasady zwrotu kosztów dostawy są następujące:

a)      jeżeli koszt dostawy Produktów, co do których Klient nie odstąpił od Umowy Sprzedaży, byłby równy lub wyższy niż koszt dostawy wszystkich zamówionych Produktów poniesiony przez Klienta, Sprzedawca nie zwraca Klientowi kosztów dostawy;

b)      w innych przypadkach niż wskazane w pkt a) powyżej – Sprzedawca zwraca koszty dostawy w części, proporcjonalnie do kosztów przesłania poszczególnych Produktów, gdyby każdy z nich przesyłany byłby osobno.

 1. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.
 1. Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania się ze zwrotem kwot, o których mowa w ust. 10 powyżej, do momentu otrzymania Produktu i zwerfikowania jego ilości oraz stanu ogólnego, w tym także opakowania.
 2. Zwrot kwot, o których mowa w ust. 10 powyżej, następuje z wykorzystaniem tej samej metody płatności, z której korzystał Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

§ 15. Uprawnienia Klienta związane z zakupami na raty

 1. Odstąpienie przez Klienta od Umowy Sprzedaży na podstawie § 14 Regulaminu jest skuteczne także wobec umowy o kredyt wiązany zawartej przez Klienta zgodnie z § 8 ust. 1 pkt „d”) Regulaminu.
 2. Odstąpienie przez Klienta od umowy o kredyt wiązany zawartej przez Klienta zgodnie z § 8 ust. 1 pkt „d”) Regulaminu nie wywołuje skutków względem Umowy Sprzedaży. Klient ma prawo zachować Produkt, a Sprzedawca zachowuje prawo do dochodzenia zapłaty od Klienta, który odstąpił od umowy o kredyt wiązany.
 3. Jednakże, jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Klient zwróci zakupiony Produkt w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy o kredyt wiązany, Sprzedawca może przyjąć taki Produkt ze skutkiem w postaci wygaśnięcia Umowy Sprzedaży.
 4. Skorzystanie przez Klienta z prawa odstąpienia na podstawie § 16 Regulaminu nie ma wpływu na ważność i obowiązywanie umowy o kredyt wiązany zawartej przez Klienta zgodnie z § 8 ust. 1 pkt „d”) Regulaminu.

§ 16. Zwrot Produktów

 1. Produkt zwracany przez Klienta w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży (§ 14 lub § 14 Regulaminu) należy odesłać w odpowiednim opakowaniu, zabezpieczającym przed uszkodzeniami fizycznymi, na adres magazynu wskazany przez pracownika Biura Obsługi Klienta z dopiskiem ”zwrot towaru”. W celu ułatwienia identyfikacji powodu zwrotu Produktu Sprzedawca zaleca dołączyć do przesyłki kopię oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 2. Ponadto w celu przyspieszenia procedury zwrotu Sprzedawca zaleca, aby do zwracanego Produktu dołączyć kserokopię dokumentu zakupu (np. kserokopię faktury).
 3. Do zwrotu Produktu z innych przyczyn niż wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu stosuje się postanowienie ust. 2 powyżej. W takim przypadku Klient powinien przed wysłaniem Produktu do Sprzedawcy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

ROZDZIAŁ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17. Zmiany Regulaminu

 1. Sprzedawca uprawniony jest do:

a)      zmiany cen oraz ilości Produktów w ofercie sklepu internetowego w dowolnym momencie

b)      wycofania poszczególnych Produktów z oferty

c)      wprowadzania nowych Produktów do oferty prowadzonego sklepu internetowego

d)      przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych w sklepie internetowym jak i na pozostałych stronach i podstronach Platformy

e)      dokonywania zmian Regulaminu.

 1. Zmiany, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą złożonych przez Klienta zamówień, które realizowane są zgodnie z Regulaminem w brzmieniu zaakceptowanym przez Klienta przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

§ 18. Prawo i sąd właściwy

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy polski sąd powszechny.

§ 19. Obowiązywanie Regulaminu

Regulamin obowiązuje od 01-go listopada 2020r., bez określenia daty końcowej jego obowiązywania.